picsi.ir

دوست عزیز! میزبانی از شما در پیکسی, کوتاه اما به یاد ماندنی بود.

مدتی کنارتان نخواهیم بود ، در آینده ای نزدیک, با توانی بیشتر بازمی‌گردیم.

فعلا بدرود.